Fons de solidaritat COVID-19. Presenta el teu projecte!

La Cambra de Comerç de Barcelona està bolcada en potenciar i facilitar múltiples iniciatives orientades a la lluita contra el COVID-19. En aquest procés hem rebut peticions d’entitats amb intenció d’ajudar amb recursos.

La Cambra, veient aquesta realitat, vol potenciar la solidaritat entre les empreses i els autònoms, creant un fons solidari que té la missió de captar recursos, mitjançant aportacions voluntàries, i vehicular-los a potenciar els aspectes següents:

 • Projectes relatius a la fabricació, compra o investigació, orientat a material, vacunes o sistemes de diagnòstic per a la lluita contra el coronavirus.
 • Accions orientades a ajudar les empreses/autònoms per poder aixecar o reactivar el seu negoci i accelerar la posta en marxa de l’economia.

En el primer cas s’establiran ajuts amb aportacions econòmiques a fons perdut.

Des de la Cambra, creiem que hem d’aconseguir que, en la mesura del possible, cap empresa tanqui; i això només és possible si la solidaritat conjunta es fa realitat.

 

SOL·LICITUD  D’ AJUTS PER A  PROJECTES DE  L’ÀMBIT SANITARI

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds:

 1. les empreses privades que siguin persones físiques o persones jurídiques, així com les entitats públiques o privades que tinguin com a objecte social el disseny, desenvolupament, producció i/o fabricació de material sanitari (en particular, E.P.I.’s) i/o equipament mèdic que permeti atendre les necessitats derivades de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19;
 2. els establiments sanitaris d’hospitalització, assistència i consulta, laboratoris d’anàlisis clíniques, i en general, els centres sanitaris autoritzats a Catalunya;
 3. Universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

Criteris de valoració de les sol·licituds

L’atorgament dels Ajuts per l’àmbit sanitari recollits en aquestes Bases, se sustenta en la valoració dels tres aspectes següents vinculats amb l’Ajut i que caldrà que es mencionin en el moment de sol·licitar-lo:

 • Nombre de persones (personal sanitari, pacients, infectats, etc.) que en resulten beneficiats per l’Ajut;
 • Urgència o caràcter crític de la necessitat sanitària a la que es vol fer front amb l’Ajut;
 • Alternatives disponibles

Requisits i procediment

 • Les sol·licituds d’accés als Ajuts de l’àmbit sanitari/assistencial regulats en aquestes Bases es podran presentar, únicament, per mitjans electrònics.
 • Les sol·licituds hauran de presentar-se mitjançant el formulari normalitzat (i que es trobarà disponible a la web de la Cambra de Comerç de Barcelona), que haurà d’anar acompanyat de la documentació preceptiva establerta en aquestes Bases, que inclourà, en tot cas, una declaració responsable de no trobar-se el/la sol·licitant en cap dels supòsit previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Rebuda la sol·licitud serà examinada per un Comitè designat a aquests efectes per la Cambra de Comerç de Barcelona d’acord amb allò establert en el punt d) següent, el qual resoldrà el més aviat possible, i sempre dins un termini màxim de 15 dies un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació preceptiva que acrediti el compliment dels requisits establerts en aquestes Bases i un cop resolts els dubtes, si escau, existents plantejats per la Cambra de Comerç de Barcelona al sol·licitant.
 • Comitè d’Ajuts.- La valoració i, si escau, acceptació de les sol·licituds que es presentin d’acord amb aquestes Bases, la interpretació i aplicació d’aquestes, així com la determinació i concessió dels Ajuts correspondrà a un Comitè d’Ajuts format per un mínim de cinc (5) i un màxim de set (7) membres escollits pel Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona d’entre els vocals que integren el mateix Ple, a proposta del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona. El Comitè designarà d’entre els seus membres un President o Presidenta. Les funcions de Secretari correspondran al Secretari General de la Cambra de Comerç de Barcelona, qui assistirà a les reunions amb veu però sense vot. Les decisions es prendran per majoria de vots emesos; en cas d’empat el vot del President o Presidenta serà diriment. Les reunions, convocades pel President amb una antelació mínima de 48 hores, tindran lloc de forma telemàtica mentre es mantingui vigent l’estat d’alarma (acordat pel RD 463/2020) i amb posterioritat si així ho considera el President ateses les circumstàncies. Per entendre vàlidament reunit el Comitè caldrà l’assistència (presents o representats per una altre membre del Comitè) de la meitat més un dels seus membres.
 • Aprovada, si escau, la sol·licitud d’ajut pel Comitè d’Ajuts, la decisió serà notificada a Direcció de la Cambra per a que l’executi a favor de l’adjudicatari acordat, un cop efectuades les comprovacions de control i gestió pressupostàries, a més de la corresponent a la documentació jurídica de l’operació i les parts implicades.
 • El Comitè d’Ajuts, en funció dels fons disponibles en cada moment, decidirà l’obertura de les convocatòries, indicant termini de presentació de propostes i dotació a aplicar. Les convocatòries, i les resolucions que d’elles se’n derivin, seran publicades al web de la Cambra.
 • El comitè Executiu decidirà el termini de finalització dels ajuts. Arribat aquest termini, el Comitè d’Ajut quedarà dissolt de forma automàtica.

DISSOLUCIÓ DEL FONS

Finalitzada la vigència del fons, el romanent, si escau, existent serà destinat a dotar la partida pressupostària de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la Cambra de Comerç Barcelona

Per obtenir més informació, aneu a la nostra web: https://www.cambrabcn.org/covid19