LLANÇAMENT DEL PROJECTE INCUBADORES D’ALTA TECNOLOGIA DE LA FUNDACIÓ INCYDE

La Fundació Incyde portarà a terme una jornada de llançament i difusió del projecte Incubadores d’Alta Tecnologia a la fira de tecnologia, indústria i innovació “Barcelona Industry Week”.

El proper 2 d’octubre, el President de la Fundació Incyde, el Sr. José Luis Bonet, presentarà el projecte  de les incubadores d’alta tecnologia que la Fundació Incyde desenvoluparà els propers anys, mitjançant una inversió de més de 32 milions d’euros.

Les incubadores d’alta tecnologia (IAT) són Centres avançats de referència europea per al foment de la innovació i la transferència de la tecnologia a les pimes i micropimes, que es concep com un instrument fonamental per promoure el creixement intel·ligent, sostenible i integrador que la Unió Europea persegueix per als propers anys. La Fundació INCYDE participa dins el Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent com organisme que gaudeix d’una ajuda procedent de Brussel·les de 21,6 milions d’euros per a la seva execució.

El projecte Incubadores d’Alta Tecnologia preveu una realització inicial d’unes infraestructures repartides per tot l’estat, i d’acord amb les RIS3, que ajudaran a posicionar a cada regió en nínxols o mercats globals concrets i en cadenes de valor internacionals. El projecte integra un conjunt de línies d’acció destinades a aconseguir un objectiu únic: la contribució al desenvolupament del teixit productiu regional, a través de l’increment de la taxa de supervivència de les micropimes, motivada per la incorporació de la R+D+I en seva activitat habitual.

Els principals objectius del projecte són:

  • la incorporació de la innovació a l’activitat habitual de les micropimes incubades.
  • La creació d’aliances del coneixement entre els agents implicats en el desenvolupament tecnològic i empresarial.
  • Augmentar el nivell de capacitació en innovació de les micropimes, a fi de millorar la seva competitivitat.
  • Modernitzar el teixit productiu, i promoure la creació d’empreses amb creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
  • Contribuir al compliment dels principis horitzontals de protecció del medi ambient i foment de la igualtat d’oportunitats

Les IAT es conceben com un projecte en el qual la infraestructura, l’equipament, i fonamentalment el coneixement i les accions de transferència de la tecnologia a les empreses, són imprescindibles per a l’assoliment dels objectius proposats. A les IAT el incubat rebrà uns serveis de valor afegit aportats pels diferents agents que intervenen i per INCYDE, que li permetran fer actuacions d’immersió en innovació.

Per a tal fi, les Incubadores, a més de comptar amb unes infraestructures i un equipament adequat i especialitzat (laboratoris, sales d’assaig, sales de demostració, etc.), comptaran amb una Xarxa de socis que prestaran uns serveis d’assessorament científic i empresarial, instruments de finançament, accions d’internacionalització, registre i manteniment de patents i marques, aplicacions informàtiques i tecnològiques, plataformes de revisió i validació de projectes, etc. Aquests serveis també es podran complementar per la Fundació INCYDE, que està concebuda com a organisme de gestió, coordinació i oficina tècnica del projecte.

El procediment de concessió de les ajudes FEDER es realitzarà mitjançant concurrència competitiva, garantint els principis de publicitat, concurrència, lliure competència i no discriminació, tal i com exigeixen les Autoritats del Programa Operatiu. Els organismes beneficiaris d’aquestes ajudes podran ser Organismes de Dret Públic, Instituciones regulades i controlades per organismes públics, i entitats de la xarxa cameral.