Nota legal

CONSELL GENERAL DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA

Av. Diagonal, 452-454 08006-Barcelona

Telèfon:93 416 94 57.

Fax 93 416 95 21.

email: consell@cambrescat.org

CIF: Q0801185J

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE EL CONSELL.

El Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya és una corporació de dret públic creada per la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. El Consell està integrat per totes les cambres de Catalunya.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat “Avís legal”) té per objecte regular l’ús del web que el Consell posa a disposició del públic en l’URL http:// www.cambrescat.es

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

  1. a) Ha llegit, i entén aquest avís legal.
  2. b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les esmentades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin al web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el Consell presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors als esmentats sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets), controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del Consell o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals el Consell ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web del Consell, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL http://www.cambrescat.es, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web del Consell o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, són propietat del Consell o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics, són propietat del Consell o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i/o industrial.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part del Consell. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part del Consell, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi puguin aparèixer.

Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens al Consell i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris sent, ells mateixos, responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar, al respecte. En tot cas, el Consell compta amb l’autorització expressa i prèvia, per part dels autors, per la seva publicació.

L’usuari i/o visitant del lloc web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat prèviament autoritzat, de forma expressa i per escrit, pel Consell. A més a més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del Consell, col·laboradors, patrocinadors o tercers.

El Consell podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-ho del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, dels drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de cap mena.

Per realitzar qualsevol mena d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic consell@cambrescat.es

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

  1. El Consell declina qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
  2. No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, les presents condicions generals, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que, en cada moment, consideri oportunes, per complir amb allò que s’estableix, a la legislació vigent.
  3. No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci del lloc web o dels continguts que s’hi ofereixen.
  4. Es reserva el dret d’impedir, a l’usuari, l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment d’aquest Avís Legal i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic.
  5. Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.
  6. En cap cas, el Consell, serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualsevol dany directe o indirecte, que pogués patir l’usuari.
  7. Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que el Consell no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.
  8. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

POLITIQUES DE PRIVACITAT

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

D’acord al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el Consell, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin, o hagin de facilitar les seves dades personals que, aquestes, seran incorporades a un fitxer de la seva responsabilitat.

Mitjançant la marcació de les corresponents caselles, als formularis disposats al lloc web per a la recollida de dades, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades amb les finalitats indicades a cadascun dels formularis.

Essencialment remetre consultes a través del formulari de contacte del lloc web.

Al marge de les esmentades finalitats, les seves dades també seran utilitzades per la remissió, per mitjans electrònics, de comunicacions a propòsit de serveis, activitats, o productes del Consell i/o els seus partners.

Totes les dades obligatòries sol·licitades, a través del lloc web, es troben convenientment assenyalades, ja que es consideren necessàries, per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades, el Consell no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, pel que fa a la veracitat i actualització de les dades aportades, a través dels diferents formularis del lloc web

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte quan l’esmentada comunicació, fora necessària per donar resposta als requeriments plantejats.

En cas que es procedís a fer alguna cessió de dades, fora de les anteriorment indicades, prèviament, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc

El Consell garanteix, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa a la LOPD, podrà exercir els esmentats drets remetent una sol.licitud expressa, acompanyant còpia del seu DNI, al domicili assenyalar a l’encapçalament o a consell@cambrescat.es , o correu postal (av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona).

El Consell, conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la L.O. 15/1999, indica que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Avís legal / Polítiques de Privacitat, s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, el Consell i l’usuari, si cap normativa no ho impedís, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del Consell per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el Consell i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Última actualització: març 2017.